The Hellenic Quilting Guild and the EQA/ Ο Ελληνικός Σύλλογος Πάτσγουορκ και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Yes!! It’s a fact! A dream born 3 years ago, became truth with the help of all our Guild members who supported us from the first moments. Our Guild has been the 19th member of the European Quilting Association!!! (EQA)

Και ναι! Είναι γεγονός. Ένα όνειρο που γεννήθηκε πριν από 3 χρόνια έγινε πραγματικότητα με τη βοήθεια όλων των μελών του Συλλόγου, που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Ο  Σύλλογός μας είναι πια το 19ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας!!!

Past August I flew to Birmingham, where the biggest international quilting event on Europe (The Festival of Quilts) takes place. I made this trip to represent our country to the EQA. It was the time for us to finally get the membership.

Τον Αύγουστο βρέθηκα για δυο μέρες στο Μπέρμινγχαμ, όπου γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση για Κουίλτινγκ σε Ευρωπαϊκό έδαφος (The Festival of Quilts). Το ταξίδι αυτό έγινε, προκειμένου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Είχε έρθει πια η ώρα να γίνουμε κι εμείς μέλος της.

You might have heard me saying that three years ago on a private trip to the Festival of Quilts at Birmingham, while wandering, I entered the EQA gallery and, as you understand, there were many European countries there, but definitely not Greece (between the paragraphs you will see this year’s photos of this gallery).

Μπορεί κάποιοι να με έχετε ακούσει να λέω ότι τρία χρόνια πίσω, σε ένα ιδιωτικό μου ταξίδι περιδιαβαίνοντας τους διαδρόμους μπήκα και στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και, όπως ήταν φυσικό, υπήρχαν σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Ελλάδα (ανάμεσα στο κείμενο θα βλέπετε φωτογραφίες από το φετινό περίπτερο).

photo 1.jpg

How sad was this for me! We were already in the middle of the financial crisis and everyone spoke about Greece very badly. I thought that our participation there would be just good for Greek quilters as well as our country. I came back and sent a message asking what we had to do to be a member. I was told that a National Guild was necessary, as only Guilds are members of the EQA.

Πόσο άσχημο μου φάνηκε αυτό για τη χώρα μας! Ήμασταν ήδη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και όλοι μίλαγαν με τα χειρότερα για την Ελλάδα. Σκέφτηκα ότι το να συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο μόνο καλό θα ήταν και για μας και για τη χώρα. Γυρνώντας πίσω λοιπόν έστειλα ένα μήνυμα για να μάθω τι χρειάζεται και μου είπαν ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας Εθνικός Σύλλογος, γιατί μόνο Σύλλογοι είναι μέλη της Ομοσπονδίας.

photo 2.jpg

The Fb group was already in place, the Greek quilt was made and we had already started knowing each other. We then gathered a handful of dreamers and started talking about our Guilt to be.

Η ομάδα στο FB είχε ήδη ξεκινήσει, το Ελληνικό πάπλωμα είχε γίνει και είχαμε αρχίσει να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μαζευτήκαμε λοιπόν τότε μια χούφτα ονειροπόλες και αρχίσαμε να συζητάμε για τον Σύλλογο.

photo 3.jpg

And this was the start of this 2,5 years journey till before summer when we finally managed to complete all the procedures needed. And we did not lose any time more, as the EQA waited for us even the last year. We sent the papers and I went to Birmingham to represent our country. You may find my speech here.

Κι έτσι άρχισε αυτός ο αγώνας των 2,5 χρόνων μέχρι λίγο πριν το καλοκαίρι που επιτέλους καταφέραμε και ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες. Και δεν χάσαμε και καθόλου χρόνο, μια και η Ομοσπονδία μας περίμενε ήδη από πέρσι. Υποβάλαμε τα χαρτιά κι εγώ βρέθηκα στο Μπέρμινγχαμ  για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Την ομιλία μου μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

The voting took just a few seconds. I did not have the time to get out of the meeting room and they called me again and YES WE HAD MANAGED TO BE THERE AS EQUAL MEMBER!!!! All of us. Those first dreamers as well as those who joined later and supported us with their annual fee without expecting something in the first year and finally all the other members. You may see below the usual “family” photo of the EQA.

Η αλήθεια είναι ότι η ψηφοφορία δεν κράτησε παρά μερικά δευτερόλεπτα Μέχρι να βγω από την αίθουσα με κάλεσαν να ξαναμπώ και ΝΑΙ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ!!!!! Όλοι εμείς. Οι πρώτες ονειροπόλες, οι επόμενες που μας στήριξαν για έναν χρόνο με τη συνδρομή τους χωρίς ουσιαστικά να έχουν κανένα αντίκρισμα και τέλος όλα τα μέλη που μας πλαισίωσαν στη συνέχεια. Και ναι είμαστε πια ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Παρακάτω βλέπετε και την απαραίτητη γι’ αυτές τις περιπτώσεις «οικογενειακή» φωτογραφία.

photo 4.jpg

Let us explain what does mean being a member of the EQA:

Ας εξηγήσουμε όμως τι σημαίνει αυτό:

First of all, it means that the country takes part in the EQA galleries and secondly that a representative takes part to the Board held every year during the Festival of Quilts and deals with the Festival issues.

Πρακτικά σημαίνει κυρίως εκπροσώπηση της χώρας μέσα στα περίπτερα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και κατά δεύτερο λόγο, συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο που γίνεται μια φορά τον χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης και συζητάει αποκλειστικά και μόνο θέματα της έκθεσης.

photo 5

Firstly, there is a gallery called Challenge. The theme and the specifications are very concrete. It is the gallery that you see on the photos with the groups of 16 quilts.

The theme for 2017 was Inspired by ……..  

Log Cabin – Latvia, Switzerland, Finland

Drunkard’s Path – Sweden, Hungary, Poland

Flying Geese – Denmark, Germany, UK

Kaleidoscope – Italy, France, Belgium

New York Beauty – Austria, Netherlands, Ireland

Ohio Star – Spain, Iceland, Norway

And each block name was assigned to three countries.

Υπάρχει λοιπόν πρώτα απ’όλα ένα περίπτερο που λέγεται Challenge, δηλαδή πρόκληση. Το θέμα και οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες. Είναι το περίπτερο που βλέπετε στις φωτογραφίες με τα 16 μικρά κουιλτάκια.

Το θέμα για το 2017 ήταν Εμπνευσμένο από…….

Log Cabin – Latvia, Switzerland, Finland

Drunkard’s Path – Sweden, Hungary, Poland

Flying Geese – Denmark, Germany, UK

Kaleidoscope – Italy, France, Belgium

New York Beauty – Austria, Netherlands, Ireland

Ohio Star – Spain, Iceland, Norway

The interpretation of the theme is absolutely free and the quilt can be from traditional to modern or abstract, provided that it is relative to the theme.

Η απόδοση όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες μπορεί να είναι από εντελώς παραδοσιακή μέχρι εντελώς ελεύθερη, αρκεί να παραπέμπει στο θέμα.

photo 6

Every country chooses among the quilts made by its Guild’s members who are interested in, 16 pieces (or the number defined by the specifications). As you may understand this will help us to develop our skills throughout the country and have also smaller or bigger exhibitions.

Η κάθε χώρα επιλέγει ανάμεσα στα κουιλτάκια που φτιάχνουν τα μέλη του Συλλόγου που ενδιαφέρονται, 16 κομμάτια (ή όσα επιβάλλουν οι προδιαγραφές). Όπως καταλαβαίνετε, εσωτερικά, αυτό μας βοηθάει σε πολλά πράγματα, προκειμένου να αναπτυχθούμε, αλλά και να κάνουμε και μικρές ή μεγαλύτερες εκθέσεις.

photo 7photo 8photo 9photo 10photo 11

The second gallery is called Diversity. There are also concrete specifications but only as far as the size concerns. Every country is represented by one person. The quilt is being chosen by the country in the way each Guild decides upon.

Το δεύτερο περίπτερο λέγεται Diversity, δηλαδή διαφορετικότητα. Πάλι υπάρχουν προδιαγραφές αλλά μόνο ως προς το μέγεθος. Η κάθε χώρα εκπροσωπείται εκεί μόνο από ένα άτομο. Το κουίλτ που εκπροσωπεί τη χώρα επιλέγεται και πάλι εσωτερικά με διαδικασίες που καθορίζει η κάθε χώρα.

photo 12photo 13

Please take a closer look here to see how different are the quilts. And of course, this is the diversity.

Δείτε εδώ από κοντά πόσο διαφορετικά είναι τα κουίλτς μεταξύ τους. Και φυσικά σε αυτό έγκειται και η διαφορετικότητα που θέλει να τονίσει αυτό το περίπτερο.

And last but not least, there are swaps between specific countries. Last year, the theme was the Environment or Climate (I am sorry but I do not remember exactly) and it was also based on a fabric swap. Three countries took part. The Netherlands, England and Switzerland. Every quilter sent to another quilter 3-4 fabrics and the receiver added other fabrics and made the quilt, following again concrete specifications. Every person taking part to this event made a quilt. On the photos below you may see some of them.

Και τέλος, υπάρχουν και οι ανταλλαγές μεταξύ χωρών. Φέτος το θέμα ήταν το κλίμα ή το περιβάλλον (συγγνώμη αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς) και αφορούσε εκτός των άλλων και ανταλλαγή υφασμάτων. Τρεις χώρες συμμετείχαν. Η Ολλανδία, η Αγγλία και η Ελβετία. Η κάθε συμμετοχή έστελνε σε κάποια άλλη 3-4 υφάσματα. Το άτομο που παραλάμβανε, προσέθετε τα υφάσματα που ήθελε και έφτιαχνε το κουιλτάκι, ακολουθώντας και πάλι συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλα τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την ανταλλαγή έφτιαξαν ένα κουιλτάκι. Δείτε παρακάτω μερικά ενδεικτικά.

photo 30photo 31photo 32photo 33photo 34

Now, that you have read all the above you understand what means the participation of our country to the EQA. Therefore stay tuned for the information to follow above next year’s theme and specifications so that you can start quilting.

Τώρα λοιπόν που είδατε τι σημαίνει η συμμετοχή της χώρας μας στην Έκθεση, μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα για να μάθετε ποιο είναι το θέμα για το 2018 και πώς θα το οργανώσουμε στην Ελλάδα.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s